Ako ustáť daňovú kontrolu (s pomocou) ?

Ak začnete uvažovať o podnikaní, musíte si byť vedomý toho, čo všetko vás čaká a aké povinnosti s tým súvisiace na vás číhajú. Samotné podnikanie je definované v § 2 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník ako: „sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku alebo na účel dosiahnutia merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ak ide o hospodársku činnosť registrovaného sociálneho podniku podľa osobitného predpisu.“

Medzi povinnosti každého podnikateľa, či už podniká ako fyzická alebo právnická osoba, patrí včasné plnenie si povinností voči príslušnému správcovi dane. K týmto povinnostiam patrí okrem vedenia riadnej evidencie účtovných dokladov najmä včasné a správne podávanie daňových priznaní, ako sú napr. daňové priznanie k dani z príjmu alebo k motorovým vozidlám, v prípade platcov dane z pridanej hodnoty aj daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty.

Zákon č. 563/2009 Z. z. Daňový poriadok v § 44 ods. 1 konkretizuje, že „daňovou kontrolou správca dane zisťuje alebo preveruje skutočnosti rozhodujúce pre správne určenie dane alebo dodržiavanie ustanovení osobitných predpisov. Daňová kontrola sa vykonáva v rozsahu, ktorý je nevyhnutne potrebný na dosiahnutie jej účelu.“ Nie je prekvapujúce, že daňová kontrola je strašiakom mnohých podnikateľov. Koniec koncov, aj keď sa snažia a robia všetko v medziach zákona, informácia o začatí daňovej kontroly vyvolá obavy u každého podnikajúceho subjektu. Daňovú kontrolu vykonáva miestne alebo vecne príslušný daňový úrad podľa miesta, v ktorom subjekt podniká. Úloha kontrolórov je jasná – detailné a podrobné preskúmanie účtovných prípadov a dokladov, ktoré s nimi súvisia, a sú tiež podkladom pre plnenie si daňových povinností.

V prípade prebiehajúcej daňovej kontroly je potrebné overiť na predmetných dokladoch, či poskytujú úplné a najmä hodnoverné informácie. Dochádza tiež k overovaniu, či došlo k plneniam definovaným v zmluvách, najmä či nedošlo k porušeniu zákona. Počas celého procesu je subjekt povinný sprístupniť kontrolórovi všetky relevantné podklady, ktoré slúžia k uľahčeniu vykonania daňovej kontroly. Zároveň je kontrolovaný subjekt povinný dodržať všetky svoje povinnosti, ktoré mu vyplývajú z daňových predpisov. Medzi tieto povinnosti patrí najmä umožniť kontrolórovi vykonať daňovú kontrolu, zabezpečiť vhodné miesto a podmienky na vykonanie daňovej kontroly, poskytovať požadované informácie, predkladať potrebné doklady, dôkazy preukazujúce jeho tvrdenia, umožňovať vstup do sídla alebo miesta podnikania, zapožičať doklady a iné veci mimo sídla alebo miesta podnikania, a tiež umožniť prístup k softvéru a informačno-komunikačným prostriedkom, ktoré daňový subjekt využíva.

Pýtate sa, kedy vás môže daňová kontrola prekvapiť? Nuž, daňová kontrola sa vykonáva po ukončení zdaňovacieho obdobia a po tom, ako skončí obdobie slúžiace na podávanie daňových priznaní. Je tomu tak preto, že do tejto doby existuje možnosť podania opravného daňového priznania. Začiatok daňovej kontroly je upravený v ustanovení § 46 zákona č. 563/2009 Z. z. Zákon o správe daní. V prípade začiatku daňovej kontroly možno konštatovať, že sa môže začať troma spôsobmi:

  • Daňová kontrola začína dňom, ktorý je uvedený v oznámení o začatí daňovej kontroly – v tomto prípade musí byť okrem dátumu začiatku daňovej kontroly uvedené v oznámení aj miesto daňovej kontroly, druh kontrolovanej dane, a tiež kontrolované zdaňovacie alebo účtovné obdobie.
  • Ďalším spôsobom začatia daňovej kontroly je spísanie zápisnice o začatí daňovej kontroly v prípade, ak sa vykonáva daňová kontrola na zistenie oprávnenia nároku na vrátenie nadmerného odpočtu dane z pridanej hodnoty alebo jej časti. Dátum začiatku daňovej kontroly je v tomto prípade deň, kedy bola spísaná zápisnica o začatí daňovej kontroly alebo deň uvedený v oznámení o začatí daňovej kontroly.
  • Správca dane môže v osobitných prípadoch začať daňovú kontrolu aj bez oznámenia, a to v prípade, ak jej vykonanie žiadajú orgány činné v trestnom konaní alebo ak je subjekt podozrivý z výkonu nezákonnej činnosti a existuje podozrenie, že dokumenty potrebné k preukázaniu skutočností by mohli byť zničené.

Pre mnohých podnikateľov je práve  nadmerný odpočet DPH veľkým strašiakom. Daňový úrad sa totižto často zameriava na podnikateľské subjekty, ktoré si uplatňujú nadmerný odpočet DPH vykonávaním fiktívnych obchodov alebo nákupov. Daňoví kontrolóri sa neraz zameriavajú práve na takéto subjekty a mnohokrát odhalia nekalé konanie podnikateľov, ktorí sú za takéto správanie potrestaní.

Začiatok daňovej kontroly prekvapil aj pána Jozefa, dlhoročného podnikateľa, ktorý svoje podnikateľské aktivity vykonával v Nitrianskom kraji. Ako sa hovorí, „neznalosť zákona neospravedlňuje,“ a tak sa pán Jozef rozhodol po začatí daňovej kontroly vo svojej spoločnosti, vykonávanej zo strany správcu dane, vyhľadať špecialistu na daňové právo. Ako to už býva, využil vymoženosti 21. storočia a do internetového vyhľadávača zadal heslo „advokát Nitra“. Pán Jozef následne kontaktoval advokátsku kanceláriu, ktorá disponovala mnohými skúsenosťami v oblasti daňových kontrol. Podnikateľské subjekty totiž mnohokrát ťahajú za kratší koniec.

Pýtate sa ako Vám môže skúsený advokát v oblasti daňového práva pomôcť práve pri prebiehajúcej daňovej kontrole a následnom vydaní rozhodnutia zo strany správcu dane? Ako kontrolovaný daňový subjekt disponujete určitými právami, ktoré môžete v konaní využiť. Daňový subjekt, u ktorého práve prebieha daňová kontrola je v prvom rade oprávnený vyjadriť sa k protokolu z daňovej kontroly, a tiež v prípade, ak je nespokojný s vydaným rozhodnutím správcu dane, má možnosť domáhať sa nápravy rozhodnutia prostredníctvom opravných prostriedkov. Medzi tieto patrí námietka, o ktorej rozhoduje orgán, voči ktorému námietka smeruje. Jej podanie však nemá odkladný účinok. Ďalším, nemenej dôležitým opravným prostriedkom je odvolanie, podávané orgánu, ktoré rozhodnutie vydal, a to do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, proti ktorému predmetné odvolanie smeruje. Tu je dôležité dodať, že odvolanie má odkladný účinok. Odvolací orgán v tomto prípade napadnuté rozhodnutie buď potvrdí, zmení ho alebo ho zruší. Je namieste spomenúť aj návrh na obnovu konania či podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania. Toto všetko sú prostriedky, ktoré môžu slúžiť na obranu podnikateľského subjektu v prípade, ak sa cíti rozhodnutím správcu dane ukrátený.

Nakoľko ide o inštitúty, ktorých využitie patrí do rúk šikovných advokátov, vyhľadanie ich pomoci nikdy nie je na škodu. Profesionálne poradenstvo alebo kompletné právne služby Vám môžu napokon ušetriť nemalé finančné prostriedky.

Zdroj obrázka: dreamstime.com

ZDIEĽAJ NA:

Zapojte sa do diskusie. Vaše názory sú vítane!

komentárov